Pin It
Garść nowości z forum supportu skryptu phpBB by Przemo - http://www.przemo.org/phpBB2/forum/index.php Jak widzicie forum zostało zmienione, układ poszczególnych działów został zmieniony. Powstały nowe działy, część postów została przesortowana i podzielona. Zmiany, mamy nadzieję, ułatwią Wam poruszanie się na forum i odnalezienie odpowiedzi na Wasz problem. A nam, mamy nadzieję, ułatwią pracę na forum. Szczegóły zmian -
- działy forum "Pomoc" zostały "wypuszczone" na stronę główną - forum Modyfikacje zostało podzielone na zasadzie podobnej jak dział pomocy. Dział gotowych modyfikacji jest zablokowany. Jeśli chcesz dodać swojego moda umieść go w temacie w dziale "Poszukiwania i propozycje" - obsługa forum przeniesie go do modyfikacji gotowych - posty ze starego działu z modyfikacjami zostały rozdzielone - powstał dział Zlecenia. Podzielony jest on na płatne i bezpłatne zlecenia. Zrobiliśmy tak z powodu zapotrzebowania na bezpłatne usługi lub usługi płatne reklamą, punktami pomógł, doładowaniem itp. W zleceniach przy pisaniu nowego tematu wymagane jest użycie tagu tematu wybieranego z listy i określającego charakter zlecenia. - dział zlecenia ma nowy regulamin. Przed napisaniem zlecenia koniecznie przeczytaj ten temat - dział gotowych modyfikacji zyskał spis treści obejmujące istniejące na forum mody - http://www.przemo.org/phpBB2/forum/viewtopic.php?t=67152 Lista ta będzie uaktualniana na bieżąco. - grupa moderatorów została uaktualniona. Wielu z moderatorów, którzy dzielili się z Wami swoją wiedzą, czasem i służyli pomocą zwyczajnie przestało mieć czas aby udzielać się na forum. Cóż, każdy z nas dorasta i sprawy ważne zastępują te ważniejsze. Serdecznie wszystkim dziękujemy za wkład pracy i chęć dzielenia się z innymi swoją wiedzą. Możecie być dumni, że zamiast hakować innym fora Wy postanowiliście ludziom pomagać. Osoby, które w wyjątkowy sposób zasłużyły na wyróżnienie za pomoc w rozwoju forum zostały przeniesione do grupy Zasłużeni. - zmiany kosmetyczne na forum, poprawki, literówki i takie tam różne - powstał ten temat, w którym będziemy ogłaszać krótkie zmiany w funkcjonowaniu forum supportu
Pozdrawiamy :)
**********
This is me again:) As you can see the forum has been changed, the layout of the various departments has been changed. New sections, some posts have been divided and sorted. Changes, we hope, will help you navigate the forum and find the answer to your problem. And us, we hope, will optymalize the work of the forum.
- forum sections "Help" were released on the homepage - Modifications to the forum was divided on the basis of how similar "Help" forum. Division finished modificationis blocked. If you want to add mods put it in the topic in the "Search and suggestions" - staff forum will move to modify if finished. - Posts from the old section of the modifications have been separated - a division orders. Dividedis on paid and free job. We did so because of the demand for free services or services paid advertising, points helped, supercharged, etc. Free orders still exist! In orders to write a new theme required is to use the tag is selected from a list of subject and setting outthe nature of the order. - the job has a new rules of procedure. Before writing the order do read about this - the finished modification was a table of content scovering the existing forum about mods - http://www.przemo.org/phpBB2/forum/viewtopic.php?t=67152 This list will be updated on a regular basis. - a group facilitator was created. Many of the moderators, who share with you their knowledge, time and served simply means no longer have time to provide the forum. Well, each of us up and replace these important matters important. I warmly thank you all for your contribution and willingness to share their knowledge with others. You can be proud that hack instead of the other forums you chosen help to people. Those who make an outstanding deserve honorable mention for helping in the development of the forum have been moved to a group Hall of Fame. - was the topic on which we will publish shortchanges in the functioning of the forum support.
Greetings:) And sorry for my poor English ;)